Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PSD Consult

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PSD Consult gevestigd en kantoorhoudende te Deventer.

Deze algemene voorwaarden zijn verdeeld in vier hoofdstukken, te weten:

 1. Algemene bepalingen
 2. Algemene bepalingen dienstverlening
 3. Algemene bepalingen gebruiksrechten van programmatuur
 4. Algemene bepalingen verkoop en levering

De artikelen zijn per hoofdstuk genummerd.

 

I  Algemene bepalingen

De in dit hoofdstuk I vermelde algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij PSD Consult producten en/of diensten levert, ook als deze niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
PSD Consult:
PSD Consult, die voor zichzelf aan opdrachtgever een aanbieding hebben gedaan of voor zich zelf met opdrachtgever een verbintenis zijn aangegaan en die deze algemene voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
Duurovereenkomsten:
Overeenkomsten voor bepaalde tijd die, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend worden verlengd.
Opdrachtgever:
De partij aan wie PSD Consult een aanbieding heeft gedaan of met wie PSD Consult een verbintenis is aangegaan.
Intellectuele eigendomsrechten:
Octrooirechten, auteursrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten.
Producten:
Apparatuur, programmatuur en andere goederen of zaken, alsmede werken die de uitkomst van dienstverlening zijn.
Programmatuur:
Computerprogrammatuur bestaande uit een reeks instructies of databases in een voor een computer leesbare vorm, alsmede de eventueel daarbij behorende documentatie; alles met inbegrip van eventueel door PSD Consult verstrekte vervolgversies of nieuwe versies.

2. Algemeen

 1. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PSD Consult uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door PSD Consult van documenten van opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding;
 2. PSD Consult behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van wijziging tot stand komen;
 3. Partijen hebben niet het recht hun overeenkomsten met elkaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, zijn afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze in een door PSD Consult en opdrachtgever ondertekend geschrift zijn vastgelegd.

3. Aanbiedingen

Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld zijn alle aanbiedingen van PSD Consult vrijblijvend.

4. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief installatie- en voorrijkosten, BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd;
 2. Betaling door opdrachtgever aan PSD Consult dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in de op de factuur vermelde valuta binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. PSD Consult behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling te eisen;
 3. Bij te late betaling is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend;
 4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van PSD Consult daaronder begrepen, die PSD Consult moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door opdrachtgever komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van PSD Consult worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering doch met een minimum van €  125,00;
 5. Voor wat betreft duurovereenkomsten heeft PSD Consult het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen;
 6. PSD Consult behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen voor leveringen die onder een bepaalde geldwaarde blijven.

5. Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen;
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van PSD Consult of haar licentiegever bevat en hij verplicht zich de inhoud daarvan geheim te houden.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle door PSD Consult krachtens een bepaalde overeenkomst aan opdrachtgever geleverde producten, blijven eigendom van PSD Consult totdat opdrachtgever alle krachtens die overeenkomst aan PSD Consult verschuldigde bedragen heeft betaald. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde, dat opdrachtgever de ter zake overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door PSD Consult aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij PSD Consult of haar toeleveranciers of licentiegevers, behoudens indien en voor zover in een door PSD Consult en opdrachtgever ondertekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de producten te verwijderen of onherkenbaar te maken;
 3. Het is PSD Consult toegestaan technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de producten;
 4. PSD Consult zal opdrachtgever vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door PSD Consult aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten indien deze door of in opdracht van PSD Consult zijn ontwikkeld of tot stand gebracht. PSD Consult zal de in laatste instantie vastgestelde kosten en schade van opdrachtgever vergoeden;
 5. De hiervoor vermelde verplichtingen van PSD Consult gelden onder de voorwaarde dat opdrachtgever PSD Consult onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de aanspraak en zich onthoudt van het voeren van enig verweer of het innemen van enig standpunt ter zake. Indien producten onderwerp worden van dergelijke aanspraken of naar het oordeel van PSD Consult dit kunnen worden, kan PSD Consult voor haar rekening en naar haar oordeel: hetzij voor opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de betreffende producten voort te zetten; hetzij de betreffende producten vervangen of zodanig wijzigen dat de inbreuk word beëindigd; hetzij de betreffende producten terugnemen en opdrachtgever crediteren voor de door hem daarvoor aan PSD Consult betaalde prijs onder aftrek van een lineaire afschrijving van 20% per jaar. Vervanging of wijziging van de producten als hiervoor bedoeld, dient een gelijkwaardige functionaliteit van de producten te waarborgen;
 6. De hiervoor vermelde verplichtingen van PSD Consult gelden niet indien de aanspraken of inbreuken het gevolg zijn van koppeling met of gebruik van producten die niet door PSD Consult zijn ontwikkeld of ter beschikking gesteld of het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever. Voorts gelden de hiervoor vermelde verplichtingen niet indien de aanspraken of inbreuken te wijten zijn aan door opdrachtgever aan PSD Consult ter beschikking gestelde werken of informatie. In deze gevallen is opdrachtgever jegens PSD Consult mutatis mutandis gehouden tot hetgeen in dit artikel 7.4 is bepaald;
 7. Het bepaalde in artikel 10 van deze algemene bepalingen is onverminderd van toepassing.

8. Medewerking opdrachtgever

 1. Vanwege de noodzaak van medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door PSD Consult, zal opdrachtgever PSD Consult steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn;
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor: het juiste gebruik en de juiste toepassing van de producten en diensten van PSD Consult; de invoering in zijn organisatie en de daarvoor noodzakelijke procedures; alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van back up- kopieën van databestanden. Dit laatste geldt alleen voor situaties waarin bestanden geleverd worden aan opdrachtgever;
 3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties;
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van PSD Consult is of indien de plaats waar PSD Consult producten moet afleveren respectievelijk diensten moet verlenen niet conform de afspraken ter beschikking van PSD Consult is of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens PSD Consult voldoet, zal dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van PSD Consult leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van PSD Consult aan opdrachtgever in rekening worden gebracht;
 5. Ingeval medewerkers van PSD Consult ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telefoon, datacommunicatiefaciliteiten, e.d. zorgdragen.

9. Leveringstermijnen

 1. Alle door PSD Consult genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. PSD Consult is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer verwezenlijkt kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PSD Consult en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden;
 2. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde artikel 12 van deze algemene bepalingen.

10. Aansprakelijkheid

 1. PSD Consult aanvaardt verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt;
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming van haar verplichtingen is PSD Consult - met inachtneming van het hierna in artikel 10.3 bepaalde - slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van PSD Consult voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Hieronder dient tevens te worden begrepen:
  1. schade als gevolg van het verloren gaan van elektronische gegevens;
  2. schade als gevolg van het niet beschikken over de juiste hoeveelheid licenties, benodigd volgens de BSA(Business Software Alliance);
  3. schade als gevolg van communicatie met Internet.
 3. De door PSD Consult te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door PSD Consult aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van PSD Consult in de periode van zes maanden voorafgaande aan het verzuim van PSD Consult;
 4. In geval van een onrechtmatige daad van PSD Consult of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor PSD Consult rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is PSD Consult slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro 20.000,- per schade toebrengende gebeurtenis;
 5. Aansprakelijkheid van PSD Consult voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4 hiervoor wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover op deze uitsluiting geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan Euro 20.000,- per schade toebrengende gebeurtenis;
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één jaar na het ontstaan daarvan, middels aangetekend schrijven bij PSD Consult heeft gemeld;
 7. Opdrachtgever vrijwaart PSD Consult voor alle schade die PSD Consult mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door PSD Consult aan opdrachtgever geleverde producten of diensten;
 8. PSD Consult controleert en test haar producten steeds op de aanwezigheid van zogenaamde virussen en andere vreemde elementen, alvorens zij haar producten aflevert en/of installeert. PSD Consult is evenwel niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van zulke vreemde elementen in de producten van PSD Consult;
 9. Het in dit artikel 10 bepaalde, geldt tevens ten behoeve van werknemers van PSD Consult en eventuele derden die PSD Consult bij de levering van producten of verlening van diensten heeft ingeschakeld;
 10. PSD Consult kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat op het internet wordt geplaatst. Ook kan PSD Consult niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door opdrachtgever;
 11. Indien een toeleverancier van PSD Consult het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de overeenkomsten van toeleveranciers en PSD Consult zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

11. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Onder overmacht wordt voor PSD Consult mede verstaan tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van toeleveranciers van PSD Consult.

12. Beëindiging

 1. De duurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 6 maanden, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode. Afhankelijk van het product kan de duurovereenkomst ook gelden voor een periode van 12 of 24 maanden;
 2. Behoudens reguliere opzegging van duurovereenkomsten en behoudens het bepaalde in de artikelen 2.3 en 4.5 van deze algemene bepalingen, kan de overeenkomst door partijen uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist;
 3. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door PSD Consult nog niet is uitgevoerd. Bedragen die PSD Consult vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinden direct opeisbaar;
 4. In afwijking van het hiervoor in artikel 12.1 bepaalde, kan de ene partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem surséance van betaling wordt verleend. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn;
 5. Ingeval de ene partij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtshandelingen van PSD Consult en verbintenissen tussen PSD Consult en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht;
 2. Alle geschillen die tussen PSD Consult en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen voor de daartoe bevoegde rechter worden gebracht.

II  Algemene bepalingen dienstverlening

De in dit hoofdstuk II vermelde bepalingen zijn van toepassing indien PSD Consult diensten, zoals bijvoorbeeld automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning en systeembeheer, aan opdrachtgever verleent en laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen die betrekking hebben op specifieke met name genoemde diensten onverlet.

1. Uitvoering

 1. PSD Consult zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures;
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan PSD Consult de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uistellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2. Wijziging en meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. PSD Consult zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
 2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal PSD Consult opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs word beïnvloed.

III  Algemene bepalingen gebruiksrechten van programmatuur en apparatuur

De in dit hoofdstuk III vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle door PSD Consult aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, die niet geheel in opdracht en ten behoeve van opdrachtgever is ontwikkeld.

1. Gebruiksrecht

 1. PSD Consult verleent opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur en apparatuur. De programmatuur en apparatuur worden geen eigendom van opdrachtgever.

Onderhoud/support

 1. Indien voor de programmatuur een onderhouds- ofwel supportovereenkomst is gesloten, of indien er sprake is van een verbruiksvergoeding waarbij het onderhoud/support is inbegrepen, zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van PSD Consult in de programmatuur geconstateerde gebreken aan PSD Consult melden. Na ontvangst van de melding zal PSD Consult naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.

3. Programmatuur en apparatuur van toeleverancier

 1. Indien een toeleverancier van PSD Consult het recht tot het gebruik van programmatuur en/of apparatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiksovereenkomst of indien het onderhoud/support wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhouds- ofwel supportovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 1 en 2 van dit hoofdstuk. Opdrachtgever aanvaart de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van toeleveranciers en PSD Consult zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

IV  Algemene bepalingen verkoop en levering

De in dit hoofdstuk IV vermelde bepalingen zijn van toepassing indien PSD Consult apparatuur of andere producten aan opdrachtgever verkoopt.

1. Levering en risico

 1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal PSD Consult de aan opdrachtgever verkochte producten afleveren op de met opdrachtgever overeengekomen plaats;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op opdrachtgever over op het moment van de aflevering door of namens PSD Consult van de producten aan opdrachtgever of aan een derde die de producten namens opdrachtgever in ontvangst neemt;
 3. PSD Consult is niet aansprakelijk indien de levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

2. Installatie en acceptatie

 1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal PSD Consult de producten installeren of laten installeren;
 2. In alle gevallen zal opdrachtgever vóór aflevering van de producten een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen;
 3. De producten worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal installeren of door een derde laat installeren of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor in artikel 2.2 vermelde verplichtingen.

3. Garantie

 1. De producten worden gedurende een per geval overeen te komen periode na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat PSD Consult voor haar rekening naar haar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van PSD Consult en de vervangende onderdelen worden eigendom van opdrachtgever. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals brand of waterschade, of indien de producten door anderen dan PSD Consult zijn gewijzigd of worden onderhouden;
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor gebruikte ("tweedehands") producten geen garantie;
 3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door PSD Consult aan opdrachtgever in rekening worden gebracht;
 4. Indien de producten door PSD Consult van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. PSD Consult zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud van die bepalingen.

4. Retourzendingen

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds, is PSD Consult niet verplicht retourzendingen van opdrachtgever te accepteren;
 2. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval acceptatie door PSD Consult van de door opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending;
 3. PSD Consult behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van Euro 25,00;
 4. Retourzendingen dienen voorts steeds plaats te vinden met inachtneming van de bijzondere voorwaarden ter zake die PSD Consult op haar pakbonnen of afleverformulieren of anderszins aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

5. Onderhoud/support

 1. Indien voor de apparatuur of andere producten een onderhouds- ofwel supportovereenkomst is gesloten, zal opdrachtgever volgens de gebruikelijke procedures van PSD Consult in de producten geconstateerde gebreken aan PSD Consult melden. Na ontvangst van de melding zal PSD Consult naar beste vermogen eventuele gebreken in de producten herstellen;
 2. PSD Consult kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van opdrachtgever of andere aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de producten door anderen dan PSD Consult zijn gewijzigd of worden onderhouden;
 3. De levering van verbruiksmaterialen en vervanging van onderdelen welke nodig is ten gevolge van veroudering of slijtage, valt niet onder het onderhoud/support.

Contactgegevens

    0570 - 853915
    info@psdconsult.nl
    Ceintuurbaan 21, Deventer